Vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dá Vám předkládáme akreditované programy a jejich anotace. 

 

PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D. - manažerka vzdělávání
Mgr. Jiří Kubíče, ředitel. o.p.s.

 

Název

Objevuje se šikana u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku? 

Lektor

PaedDr. Zdeněk Martínek

Číslo vzděl. programu

11

·Šikana jako narušení vztahů ve skupině.

·Šikana - teasing, vymezení pojmů. Směry šikany.

·Typologie agresorů a obětí.

·Způsoby šikany - fyzická- psychická.

·Varovné signály šikany. První pomoc při výskytu šikany v MŠ a ZŠ.

·Metoda usmíření. Metoda vnějšího nátlaku.

·Sociometrické metody při zjišťování vztahů ve skupině a třídě.

 

Název

Rozvíjíme čtenářské dovednosti u žáků 1. st. ZŠ

Lektor

PaedDr. Marie Hanzová, CSc.

Číslo vzděl. programu

16

 Ve vzdělávacím procesu je funkce čtenářské gramotnosti zcela nezastupitelná, neboť umožňuje osvojování informací a poznatků. Cílem semináře je dát učitelům náměty, jak u žáků čtenářskou dovednost rozvíjet. Dětský čtenář se naučí rozpoznávat autorovo sdělení a porovnat text se svými zkušenostmi a využít tak informace získané v textu. Ale hlavně lektorka ukáže cestu, jak dovést děti k vlastnímu čtení.

 

Název

Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků. Úraz-příčiny, důsledky a řešení 

Lektor

Jan Průša  

Číslo vzděl. programu

17

Vzdělávací seminář je zaměřen na ochranu dětí před různými typy nebezpečí ve školách, školských zařízeních, mateřských školách i mimo školu. Seminář přibližuje typická nebezpečí jednotlivých věkových kategorií. Odpovědnost pedagogického pracovníka při školních a mimoškolních akcích. Řešení pracovních a školních úrazů z hlediska legislativy. Komunikace školy s rodiči. Zabezpečení škol.

 

Název

Jak vést efektivní dialog s rodiči

Lektor

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Číslo vzděl. programu

23

Účastníci kurzu získají v úvodu stručný přehled, jak funguje mezilidská komunikace.

V teoretické části bude pojednáno o tom, jak definovat cíle komunikace s rodiči. Účastníci mají v praktické části možnost naučit se sdělovat příjemné emoce, oceňovat a ocenění přijímat. V závěru se bude procvičovat zvládnutí konfliktních situací tak, aby oba dva partneři z dialogu vyšli s pocitem emoční pohody.

 

Název

Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí 

Lektor

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Číslo vzděl. programu

24

Co ovlivňuje psychickou odolnost dítěte - vnitřní a vnější faktory.

Jak se vyvíjí složky osobnosti, které přispívají k psychické odolnosti dítěte.

Role dospělých ve vývoji psychické odolnosti.

Role vrstevníků ve vývoji psychické odolnosti.

Osamostatňování dítěte a jak ho podpořit.

Jak nakládat s neúspěchem dítěte.

Předškolní věk má zvláštní význam pro vývoj psychické odolnosti.

Hry a situace, které lze využít při práci s dětmi.

 

Název

Výchova k samostatnosti 

Lektor

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Číslo vzděl. programu

25

Výchovu k samostatnosti při jasně stanovených pravidlech a hranicích lze označit jako primární cíl naší výchovy.
Samostatnost dítěte je nutné vybavení do budoucnosti, kdy už ochrana dítěte nebude možná. Je třeba učit zacházení se strachem, úzkostí a fobiemi, ale i s volným časem a jeho náplní. Samostatnou kapitolou je i nuda a její využití ku prospěchu dítěte. Samostatnost má i své další stránky, které by mohly být pro dítě nebezpečné, je tedy třeba dítě připravit na komunikaci s cizími lidmi a na chování v tísňových situacích.

 

Název

Metody vyučování čtení

Lektor

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Číslo vzděl. programu

30

Analýza následujících metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí, které jsou v té které metodě více aktivovány.

Teoretická východiska jednotlivých metod:

Metoda analyticko-syntetická 

Metoda globální.      
Metoda genetická
Foucambertova metoda vyučování čtení.

Neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami. Zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky. Indikace a kontraindikace pro volbu jednotlivých metod výuky čtení popř. reedukace dyslexie.

Hyperlexie a dyslexie. Pomůcky pro výuku čtení různými metodami.

Cílem akce je na základě neuropsychologického rozboru seznámit s alternativními metodami vyučování čtení. Záměrem kurzu je zvýšení informovanosti o metodách vyučování čtení těch pracovníků, kteří se zabývají vyučováním čtení a reedukací dyslexie.

 

Název

Dyslexie a dysortografie prakticky

Lektor

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Číslo vzděl. programu

30

Seminář vychází z předpokladu, že mnoho pedagogů zná teoretické základy SPU, ale neví, jak pracovat s dětmi, jaké pomůcky použít.

Reedukace kognitivních funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť, koncentrace pozornosti, motorika a další.

Reedukace dyslexie: 1. Dekódování, 2. Porozumění.

Reedukace dysortografie: 1. Grafická stránka písemného projevu. 2 Aplikace gramatických pravidel 3. Samostatný písemný projev.

Hodnocení a klasifikace.

SPU a psychický vývoj dítěte.  Dítě s dyslexií a rodin

 

Název

ComeniaScript®  - metodika psaní

Lektor

Mgr. Jana Valentová

Číslo vzděl. programu

38

Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script nabízí dětem na základních školách jednodušší psací písmo, než to stávající. 
Vzdělávacím cílem je seznámit učitelky s alternativní formou psacího písma Comenia Script® a zajistit správnou výuku psaní podle navržené metodiky. Součástí semináře jsou i testy pro učitele, aby mohli písmo vyučovat. Každý účastník si přinese písanky pro 1. r. podle metody výuky  analyticko-syntetická nebo genetická metoda.

 

Název

Taneční příprava pro předškoláky

Lektor

MgA. Helena Peerová

Číslo vzděl. programu

40

Lekce tance a cvičení seznámí příjemným a radostným způsobem učitelky a vychovatelky s komplexním tanečním a kondičním pohybovým systémem. Tento systém vychází ze specifického postavení chodidel, které není u nás dosud příliš známé. Takzvané "postavení na třech bodech" přímo a velmi zásadně ovlivňuje správné držení těla.

Využití správného postavení chodidla přímo vede ke zlepšení držení těla. Eliminuje špatné pohybové vzorce a vede ke zdravé svalové rovnováze. Může být využit jak pro posílení jednotlivých svalových partií, tak pro zlepšení svalové i kloubní flexibility či pro cílenou relaxaci. Tento systém může být obohacením
pohybových aktivit v MŠ i v hodinách tělesné výchovy. Přináší též pestrý zásobník cviků, variací a říkadel.


 

 

Název

Jak zvládnout klíčové kompetence v mateřské škole

Lektor

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Číslo vzděl. programu

41

Co jsou klíčové kompetence, jaký mají význam pro rozvoj dítěte?

Obsah kompetencí v předškolním věku. Jejich charakteristika, naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku.

Pět vzdělávacích oblastí, v nichž se realizuje program školy. Dítě a tělo, psychika, ten druhý, společnost, svět.

Jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte, opožděného psychomotorického vývoje.

Jak dítěti pomoci při opožděném vývoji.

 

Název

Jóga pro děti předškolního a mladšího školního věku 

Lektor

Ing. Dagmar Lišková

Číslo vzděl. programu

45

Workshop je rozdělen do 3 částí, které se budou vzájemně prolínat.

A. Teoretická část. Obecné seznámení s tématem (působení jógových cvičení na organismus člověka, zásady a podmínky nutné ke cvičení, specifika cvičení u malých dětí). Správné dýchání a správné pohybové vzorce, které vedou k optimálnímu držení těla. Schopnost koncentrace jako předpoklad schopnosti učit se a techniky, které k ní vedou obecně a v úpravě pro malé děti aj.

B. Sebezkušenostní. V této části semináře si mohou posluchači vyzkoušet praktické prožití jógového cvičení, zažít účinek relaxace - uvolnění těla i mysli, ásán - pozic i dechového cvičení - pránájámy a jejich vliv na pocit pohody a harmonie, který cvičenci přináší
pravidelné cvičení aj.

C. Praktická část. Ukázka využití pomůcek pro cvičení s dětmi - obrázky, hračky, meditační polštářky. Praktické procvičení několika souborů cvičebních lekcí pro malé děti doplněných návodnými říkačkami aj.

 

Název

Hudebně pohybová výchova - inspirace pro čtyři roční období 

Lektor

MgA. Helena Peerová

Číslo vzděl. programu

49

Cílem semináře je předložit učitelkám nové podněty a nápady pro hudebně pohybovou výchovu. Nabídnout rozsáhlou zásobu hotových etud, her a tanců, které mohou okamžitě zařadit do výuky podle ročního období. Seznámit je s různými možnostmi a metodami zpracování a využití písniček, říkadel a her.

 

Název

Country tance tradiční i novodobé pro potřebu MŠ a ZŠ

Lektor

MgA. Helena Peerová

Číslo vzděl. programu

51

Nabídka rozsáhlé zásoby hotových her, které mohou okamžitě zařadit do výuky. Cílem je seznámit učitele nejen s metodikou nácviku základních kroků, figur a choreografií country tanců, ale i rozvíjení hudebně pohybového cítění, koordinace a dětské tvořivosti

 

Název

Dobrý vstup do základní školy

Lektor

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Číslo vzděl. programu

55

Cílem je představit učitelkám mateřských škol a učitelkám prvních tříd základní školy nejčastější potíže, se kterými se děti potýkají při přechodu do první třídy ZŠ. Budou představeny aktivity a postupy, jak připravit děti před nástupem do MŠ a jak naložit s adaptačními potížemi v první třídě.

 

Název

Chování a činnost pedagoga v tísňových situacích a etické problémy v oblasti BOZ

Lektor

Jan Průša  

Číslo vzděl. programu

63

 

V poslední době se jeví jako velice potřebné zařazovat do vzdělávacích programů pedagogů oblast, která se zabývá jejich chováním a činnostmi v tísňových situacích. Zároveň s tím často souvisí i etické problémy pedagogů v právní oblasti a BOZ. Tísňové a mezní situace při různých běžných činnostech  
Možné druhy zabezpečení škol - výhody a nevýhody jednotlivých způsobů (elektronické, fyzický dohled a ostraha objektu, mechanické zabezpečení atd.).

Identifikace návštěvníků dané školy aj.

 

Název

Jak připravit děti (žáky) na mimořádné situace

Lektor

Jan Průša  

Číslo vzděl. programu

64

Nebezpečí mimořádných situací tkví v tom, že nelze vždy odhadnout, kdy nastanou. Jsou však i takové, na které můžeme děti ale i pedagogy připravit. Pedagog by měl být schopen nabídnout žákům jednotlivých věkových kategorií způsob řešení ale především způsob preventivního chování. Seminář je koncipován tak, že všichni přihlášení účastníci budou proškoleni pro "svůj" typ školy, ale získají i přehled o ostatních věkových kategoriích. Seminář navazuje na Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003).

Obsahem semináře bude i jak připravit "Minikurz" pro jednotlivé věkové kategorie.

 

Název

Nové podněty pro relaxaci, pohyb a práci s vlastním tělem

Lektor

Mgr. Adéla Mikulová

Číslo vzděl. programu

71

Obsahem semináře, který je veden odbornou fyzioterapeutkou s pedagogickým vzděláním a praxí, je připravit pedagogické pracovníky na to, jak se vyrovnat s jednostrannou zátěží pohybového aparátu u dětí.

V současné době, mobilů a počítačů, kdy převažuje statické zatížení je nutnost sledovat tyto základní pohybové aktivity velmi důležitá.  Na semináři by se učitelé měli seznámit s možnostmi, jak předcházet tak důležitým vadám jako je vadné držení těla, poruchy páteře a bolesti zad u dětí ze špatného sezení a chůze.

Účastníci získají nové podněty a inspiraci k možnostem jak pomoci dětem ke správnému sezení a chůzi, objevit nové techniky tělesné aktivity, které mohou okamžitě využít ve škole, v mateřské škole i doma.

 

Název

Jógová cvičení pro děti

Lektor

Ing. Dagmar Lišková

Číslo vzděl. programu

74

Seminář je vhodný jako pokračovací pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s jógou. Účastnit se ho však mohou i naprostí začátečníci,

Motto: Každý jsme v něčem nejlepší, ale nenechme se nutit být nejlepší ve všem. Nejtěžší na józe je přestat soutěžit - nejen s ostatními, ale hlavně sami se sebou. Posluchači se seznámí s průběhem jógové lekce pro děti a získají vlastní zážitek z působení jógy na svůj organismus. Zároveň tuto zkušenost mohou využít jako účinnou metodou vyrovnání se stresovými podněty ve svém životě. Společně sestaví lekci pro děti a zacvičí ji jako by byli dětmi.

 

Název

Rozvoj hudební gramotnosti v MŠ

Lektor

Monika Veřtátová

Číslo vzděl. programu

79

Hudební výchova zprostředkovaná jednoduše a přehledně pro předškolní děti. Na základě praktických ukázek, blízkých dětskému chápání se rozvíjí hudebnost dětí. Seminář je volně rozdělen do třech částí. Všechny tři části jsou doprovázeny ukázkami, které je ilustrují jednotlivá témata.

Teoretická část: Teorie je ukázána pouze v přehledu a přiměřeně věku dětí. Děti jsou s jednotlivými pojmy pouze seznamovány a to na jednoduchých hudebních motivech.

Úvod – z čeho se tvoří hudba, noty v notové osnově, rytmus, hudební nástroje, dynamika, tempo, co slyšíme, tón – hrajeme nebo zpíváme, vlastnosti – barva, síla, výška, délka, takt, houslový klíč, tón vysoký, tón nízký aj.

Hudební nástroje – dechové, bicí, strunné (hudební ukázky)

Zpěvní hlasy (hudební ukázky)

Zvuky (hudební ukázky)

Lidský hlas a hudební nástroj, hudební styly a žánry hudby, správné dýchání (hudební ukázky)

Praktická část: V praktické části se seznámí účastníci s různými formami ukázek především dětských písní, jednoduchý hudební doprovod.

Poslech hudby – ukázky se zaměřením na rytmus, melodii, jednoduché části skladeb, především s humorným obsahem.

 

Název

Nové básničky a písničky v MŠ

Lektor

Mgr. Dana Cejpková  

Číslo vzděl. programu

88

Pedagog si odnese zásobu nových básniček a písniček, jejichž autorem je samotná lektorka kurzu. Osvěží si informace, jak postupovat při výběru vhodné básničky a písničky, aby měla u dětí úspěch. Předškolní učitel/ka se naučí nové básničky i písničky doprovázet pohybem odpovídající věku dítěte.

 

Název

Pohybové aktivity v MŠ

Lektor

Mgr. Dana Cejpková  

Číslo vzděl. programu

89

Účastník kurzu získá informace, díky kterým rozšíří svůj repertoár her a pohybových aktivit při práci s předškolními dětmi. Naučí se do her zapojovat děti adekvátně jejich věku a dovednostem. Připomene si základní pravidla bezpečnosti při pohybových hrách. Odnese si modifikace her, které budou odpovídat prostředí jeho vlastní třídy např. čím nahradit chybějící lavičku ve třídě, jak upravit pravidla hry, když je malý prostor a velký počet dětí apod.

 

Název

Tvůrčí psaní jako součást výuky českého jazyka

Lektor

Mgr. Mathej Thomka

Číslo vzděl. programu

92

Úvod k lekci a příprava na práci v tvůrčí dílně

Rozvoj vyjadřování a správné chápání českého jazyka patří ke klíčovým žákovským kompetencím. Tomu lze napomoci využitím prvků z kurzů tvůrčího psaní. Seminář bude zaměřen na krátké prozaické formy.

Teoretická část bude kombinována s praktickými činnostmi, autoři si vyzkoušejí jazykové hry, tvorbu námětů i nápadu, samotnou tvorbu mikropovídky a drabble svou tvorbu budou prezentovat.

Využité metody: praktická tvořivost – literární formy drabble a mikropovídka, řešení modelových úloh, tvorba dialogů, improvizace, vytvoření modelové lekce tvůrčího psaní – tvorba tvůrčích listů, krátká prezentace tvorby.

Jednotlivé bloky se budou věnovat důležitým prvkům prozaické tvorby: literární postavě, prostředí, dialogu, struktuře textu.

V průběhu kurzu se obeznámíme s jednotlivými fázemi tvůrčího procesu a variacemi vhodných úloh pro každou část tvorby: motivační a aktivační, fáze přípravná, tvůrčí fáze, prezentace tvorby.

Vše bude doplněno praktickými úlohami a nápady pro zpestření každé fáze.

Závěr kurzu bude zaměřen na prezentaci krátkých autorských tvůrčích lekcí v procesu vyučování a prezentaci autorských textů vytvořených v průběhu kurzu.

V závěru si účastníci vymění své texty navzájem a budou diskutovat nad texty

 

 

Název

Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku

Pohybové aktivity v MŠ

Lektor

Mgr. Andrea Kupcová

Číslo vzděl. programu

93

Teoreticko-praktický vzdělávací program cílí na rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku.

Program je zaměřen celostně a pracuje s jednotlivými schopnostmi a znalostmi potřebnými pro správný grafický projev individuálně tak, aby byl zohledněn aktuální stav vývoje žáka.

Teoretická část semináře se zabývá:

úvodem do problematiky grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku

oblastmi podílejících se na grafomotorickém projevu dítěte

schopnosti dítěte (lateralita, hrubá a jemná motorika, smyslové vady, ADHD, ADD, LMP)

vnější podmínky ovlivňující správný grafický projev (správné sezení, ergonometrie, osvětlení, pomůcky)

depistáž (pediatři, učitelé MŠ a ZŠ)

možnosti reedukace dětí (kurzy, práce ve školských zařízeních)

Praktická část semináře seznámí účastníky s jednotlivými reedukačními opatřeními (včetně vyzkoušení pomůcek).

vhodné pomůcky, materiály, ukázky

praktické vedení dítěte/žáka; důraz je kladen na intenzitu, pravidelnost, vývojové a celostní hledisko

ukázka vzorové hodiny, účastníci kurzu si v roli žáků ověří jednotlivé postupy

možnosti vedení žáka ve školském zařízení a ve školském poradenském zařízení; výhody a nevýhody skupinové reedukace

Závěrem praktické části proběhne diskuze k dané problematice, sdílení zkušeností v oblasti práce s dětmi, rodiči.

 

Název

Rozvoj předčtenářské gramotnosti u předškolních dětí

Pohybové aktivity v MŠ

Lektor

Mgr. Anežka Kejřová 

Číslo vzděl. programu

94

Možnosti rozvoje předpokladů pro čtení v předškolním věku se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností, které by dítě mělo mít rozvinuté před vstupem do základní školy (s návazností na RVP PV). Jak lze rozvíjet čtenářskou pregramotnost při vzdělávání pomocí integrovaných bloků v rámci celé třídy v MŠ - praktické ukázky konkrétní práce s dětmi, pomůcky a doporučená literatura.

Jak mohou pomoci rodiče při rozvoji čtenářských kompetencí v předškolním věku?

Seznámení s konkrétními možnostmi práce s dětmi, u nichž rozvoj čtenářské pregramotnosti není dostatečně efektivní a potřebují cílenou intervenci - vyhledávání rizikových dětí, skupinová intervence, forma a organizace takovéto aktivity v podmínkách MŠ.

Seznámení s využitelnými programy pro děti. Ukázky z lekcí podle metodiky Rozvoj jazykových schopností podle D. B. Elkonina -  ukázka pomůcek, seznámení s výhodami vzdělávání touto metodou.