Anotace vzdělávacích programů


1. Základy keramiky pro učitelky MŠ a ZŠ - PaedDr. Hana Kupková

Seminář je určen pro učitelky MŠ a ZŠ (pro začátečnice i pokročilé), které mají zájem o základy práce s keramickou hmotou. Seminář nabídne inspirativní náměty a informace o možnostech práce s hmotami, barvami a glazurami, jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Lektorka ukáže techniky práce vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku. Budou též zdůrazněny hygienické normy a podmínky při práci s keramickými materiály.


3. Dekorativní práce s přírodninami - výrobky z přírodnin - Jarmila Horná

Lektorka se zaměří na využití přírodnin, propojí manipulaci s předměty a znalosti o přírodě. Kultivuje se dětská osobnost k podněcování jejich kreativity a fantazie při využití přírodnin k vytvoření zajímavých dekorativních výrobků.

Vše z dostupných přírodních materiálů, které si účastnice samy mohou přinést.


9. Sociální výchova - význam hry - Mgr. Krista Bláhová

Kurz nabízí učitelkám MŠ zásobník her a cvičení pro rozvíjení osobnostních a sociálních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku a přizpůsobivosti v kolektivu.

Hry a cvičení posilující:

- rozvoj pohybových schopností a správného držení těla,

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti,

- rozvoj smyslového vnímání,

- rozvoj fantazie a představivosti,

- uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí a sebedůvěry,

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností,

- rozvíjení citových vztahů ke svému
okolí.


11. Objevuje se šikana u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku?  PaedDr. Zdeněk Martínek

·Šikana jako narušení vztahů ve skupině.

·Šikana - teasing, vymezení pojmů. Směry šikany.

·Typologie agresorů a obětí.

·Způsoby šikany - fyzická- psychická.

·Varovné signály šikany. První pomoc při výskytu šikany v MŠ a ZŠ.

·Metoda usmíření. Metoda vnějšího nátlaku.

·Sociometrické metody při zjišťování vztahů ve skupině a třídě.


12. Pedagogická asistence jako součást výchovně vzdělávací práce  Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D.

     
Charakteristika postižení dítěte a nejčastěji diagnostikované problémy. Seznámení s diagnózou dětí a její význam pro učitele a asistenta.   
Diagnostika v SPC a obsah komplexní diagnostiky dítěte. Odborný posudek škole ke stanovení míry podpory u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.   
Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Učební materiály.  
Komplexní vyšetření (sociální pracovnice, speciální pedagog a psycholog).
Speciální vzdělávací a individuální potřeby.  
Podmínky edukace, kompenzace a rehabilitace.
Funkce asistenta pedagoga a její vymezení v platné legislativě.

Poslední část semináře bude věnována diskuzi s asistenty a bude vytvořen  prostor i pro jejich problémy a možnost se poradit. 


14. Jak úspěšně komunikovat - PhDr. Kateřina Fořtová

Co vše chápeme pod pojmem komunikace? Jakých nejčastějších chyb se v komunikaci dopouštíme? V teoretické části se posluchači seznámí s pojmem komunikace, jejími formami, s efektivními a neefektivními komunikačními styly.

V praktické části si účastníci na modelových situacích budou moci nacvičit způsob vedení rozhovoru v krocích, vyzkoušet si techniky vedení úspěšného rozhovoru a způsoby řešení konfliktních situací.

 

16. Rozvíjíme čtenářské dovednosti u žáků 1. st. ZŠ - PaedDr. Marie Hanzová, CSc.

 Ve vzdělávacím procesu je funkce čtenářské gramotnosti zcela nezastupitelná, neboť umožňuje osvojování informací a poznatků. Cílem semináře je dát učitelům náměty, jak u žáků čtenářskou dovednost rozvíjet. Dětský čtenář se naučí rozpoznávat autorovo sdělení a porovnat text se svými zkušenostmi a využít tak informace získané v textu. Ale hlavně lektorka ukáže cestu, jak dovést děti k vlastnímu čtení.


17. Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků. Úraz-příčiny, důsledky a řešení - Jan Průša  

Vzdělávací seminář je zaměřen na ochranu dětí před různými typy nebezpečí ve školách, školských zařízeních, mateřských školách i mimo školu. Seminář přibližuje typická nebezpečí jednotlivých věkových kategorií. Odpovědnost pedagogického pracovníka při školních a mimoškolních akcích. Řešení pracovních a školních úrazů z hlediska legislativy. Komunikace školy s rodiči. Zabezpečení škol.

 

19.
Výtvarná dílna ke kreativnímu využití druhotného odpadového materiálu - Jarmila Horná

Obsah akce je zaměřen na kreativní využití snadno dostupného materiálu, který vnímáme jako odpad. Seminář je praktický a účastnice budou pracovat v těchto blocích:

-  Využití odpadového papíru

-  Využití plastů

-  Využití dalšího materiálu - kůže, korek aj.

Uvedený materiál lze výtvarně zpracovat za použití běžných nástrojů (nůžky, lepidlo, nit, drátek). Materiál rozvíjí fantazii.


21. Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj - Mgr. Krista Bláhová

Lektorka prakticky seznámí účastnice s problematikou her a jejich využitím při práci v MŠ.

Hry a cvičení:  pro uvolnění a rozehřátí, pohybově rytmické a relaxační, posilující soustředění pozornosti, s písmeny a slovy, pro rozvoj smyslového vnímání a pro rozvoj představivosti a fantazie, upevňující dobré vztahy mezi dětmi, se sociální tématikou.


23. Jak vést efektivní dialog s rodiči - PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Účastníci kurzu získají v úvodu stručný přehled, jak funguje mezilidská komunikace.

V teoretické části bude pojednáno o tom, jak definovat cíle komunikace s rodiči. Účastníci mají v praktické části možnost naučit se sdělovat příjemné emoce, oceňovat a ocenění přijímat. V závěru se bude procvičovat zvládnutí konfliktních situací tak, aby oba dva partneři z dialogu vyšli s pocitem emoční pohody.


24. Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí - PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Co ovlivňuje psychickou odolnost dítěte - vnitřní a vnější faktory.

Jak se vyvíjí složky osobnosti, které přispívají k psychické odolnosti dítěte.

Role dospělých ve vývoji psychické odolnosti.

Role vrstevníků ve vývoji psychické odolnosti.

Osamostatňování dítěte a jak ho podpořit.

Jak nakládat s neúspěchem dítěte.

Předškolní věk má zvláštní význam pro vývoj psychické odolnosti.

Hry a situace, které lze využít při práci s dětmi.


25.
Výchova k samostatnosti  - PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Výchovu k samostatnosti při jasně stanovených pravidlech a hranicích lze označit jako primární cíl naší výchovy.
Samostatnost dítěte je nutné vybavení do budoucnosti, kdy už ochrana dítěte nebude možná. Je třeba učit zacházení se strachem, úzkostí a fobiemi, ale i s
volným časem a jeho náplní. Samostatnou kapitolou je i nuda a její využití ku prospěchu dítěte. Samostatnost má i své další stránky, které by mohly být pro
dítě nebezpečné, je tedy třeba dítě připravit na komunikaci s cizími lidmi a na chování v tísňových situacích.29. Metody vyučování čtení - Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Analýza následujících metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí, které jsou v té které metodě více aktivovány.

Teoretická východiska jednotlivých metod:

Metoda analyticko-syntetická 

Metoda globální.      
Metoda genetická
Foucambertova metoda vyučování čtení.

Neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami. Zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky. Indikace a kontraindikace pro volbu jednotlivých metod výuky čtení popř. reedukace dyslexie.

Hyperlexie a dyslexie. Pomůcky pro výuku čtení různými metodami.

Cílem akce je na základě neuropsychologického rozboru seznámit s alternativními metodami vyučování čtení. Záměrem kurzu je zvýšení informovanosti o metodách vyučování čtení těch pracovníků, kteří se zabývají vyučováním čtení a reedukací dyslexie. 


33. Syndrom vyhoření aneb "jak se nespálit" - PhDr. Kateřina Fořtová

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní terminologií, historií a současným pojetím syndromu vyhoření tak, aby byli schopni získat konkrétní představu o příčinách, vzniku, klinickém obraze, průběhu a o jednotlivých fázích syndromu vyhoření. Po absolvování semináře by měli být účastníci schopni rozeznat varovné signály tohoto onemocnění u sebe i svého okolí a získat přehled o souboru jednoduchých, preventivních opatření, jimiž se lze proti tomuto fenoménu účinně bránit.

 

35. Tradiční hračka z textilu - Jarmila Horná

Tradiční technika - výrobky z textilu je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji mohou dále rozvíjet a vytvářet nekonečné varianty hraček, drobných výrobků, zvířátek, ptáčků a ozdob. Tato technika je pro děti velmi přitažlivá, rozvíjí fantazii a je snadno zvladatelná a dostupná.

Psychologické a výchovné působení na děti je nepřehlédnutelné. Seminář obsahuje i popis tradiční výroby hraček, historii a vývoj.


36. Možnosti využití psa ve výchově - Mgr. Anežka Kejřová 

Cílem je seznámení s alternativním a pro děti velice přitažlivým způsobem výchovy psem.  Pozitivní vliv má na všechny děti a jeho možnosti jsou stále málo využívané. Využití psa pro výchovu v rodině, pro nemocné a handicapované děti jsou stále nedoceněné a nejsou plně využívány.
Cílem je dokázat užitečnou přítomnost psa ve skupinách zdravých dětí i nemocných, kdy i těžce postižené děti se v jeho přítomnosti cítí dobře.


37. Jak vybírat témata pro sloh, která budou žáky bavit psát a učitele číst a neb témata ve výuce slohu - PaedDr. Eva Schneiderová

Jak vybírat aktuální témata pro sloh, která by žáky neodradila, ale naopak zaujala? A jaká témata lze považovat za aktuální a současná?  Lektorka je
autorkou popularizačních knih o češtině a slohu a má mnohaleté zkušenosti s různými literárními soutěžemi vyhlašovanými MŠMT.

V průběhu semináře vám budou předloženy zajímavé náměty aktuálních témat pro slohové práce a ukázky zdařilých slohových i literárních prací od vrstevníků vašich žáků. Rovněž vám nabídneme různá literární témata, která můžete využít pro zadání slohové práce.


38. ComeniaScript®  - metodika psaní - Mgr. Jana Valentová     

Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script nabízí dětem na základních školách jednodušší psací písmo, než to stávající. 
Vzdělávacím cílem je seznámit učitelky s alternativní formou psacího písma Comenia Script® a zajistit správnou výuku psaní podle navržené metodiky. Součástí semináře jsou i testy pro učitele, aby mohli písmo vyučovat. Každý účastník si přinese písanky pro 1. r. podle metody výuky  analyticko-syntetická nebo genetická metoda. Na základě objednávky, která bude součástí přihlášky, vám materiály zajistíme a bude je možné zakoupit přímo na semináři. Cena písanek není zahrnuta v ceně semináře.


40. Taneční příprava pro předškoláky - MgA. Helena Peerová

Lekce tance a cvičení seznámí příjemným a radostným způsobem učitelky a vychovatelky s komplexním tanečním a kondičním pohybovým systémem. Tento systém vychází ze specifického postavení chodidel, které není u nás dosud příliš známé. Takzvané "postavení na třech bodech" přímo a velmi zásadně ovlivňuje správné držení těla.

Využití správného postavení chodidla přímo vede ke zlepšení držení těla. Eliminuje špatné pohybové vzorce a vede ke zdravé svalové rovnováze. Může být využit jak pro posílení jednotlivých svalových partií, tak pro zlepšení svalové i kloubní flexibility či pro cílenou relaxaci. Tento systém může být obohacením
pohybových aktivit v MŠ i v hodinách tělesné výchovy. Přináší též pestrý zásobník cviků, variací a říkadel.


41. Jak zvládnout klíčové kompetence v mateřské škole. - Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Co jsou klíčové kompetence, jaký mají význam pro rozvoj dítěte?

Obsah kompetencí v předškolním věku. Jejich charakteristika, naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku.

Pět vzdělávacích oblastí, v nichž se realizuje program školy. Dítě a tělo, psychika, ten druhý, společnost, svět.

Jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte, opožděného psychomotorického vývoje.

Jak dítěti pomoci při opožděném vývoji.


42. Kázeňské problémy u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. - Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Cílem vzdělávací akce je nabídnout učitelům možnosti práce s dětmi a osvojit si způsoby řešení kázeňských problémů. Jaké jsou příčiny nežádoucího chování, nevyhraněná lateralita, leváctví, poruchy vývoje řeči, snížené rozumové schopnosti, poruchy chování, nepoznané smyslové vady, sociální prostředí rodiny a další. Jak může probíhat spolupráce s rodinou.

44.
Moderní korálková technika a kreativní práce s drátem
- Jarmila Horná

V teoretické části se účastníci seznámí s historií výroby ozdob z korálků.

V praktické části se účastnice budou zabývat vlastní výrobou drobných ozdob z korálků, drátů a jejich variacemi. Ukázky metodických postupů při vytváření drobných výrobků a ozdob. Ukázky hotových výrobků a jejich obměn.

Využití drátu, korálků, popř. dalších materiálů pro výtvarné variace. Barvy, velikost a tvar. Kultivace dětské osobnosti ve spojení s vhodnými prostředky estetické výchovy, slovem i obrázkem slouží k podněcování jejich kreativity a fantazie. Práce s drátem a korálky obohacuje děti o prostorové vnímání, které je potřebné pro další rozvoj myšlení.


45. Jóga pro děti předškolního a mladšího školního věku - Ing. Dagmar Lišková

Workshop je rozdělen do 3 částí, které se budou vzájemně prolínat.

A. Teoretická část. Obecné seznámení s tématem (působení jógových cvičení na organismus člověka, zásady a podmínky nutné ke cvičení, specifika cvičení u malých dětí). Správné dýchání a správné pohybové vzorce, které vedou k optimálnímu držení těla. Schopnost koncentrace jako předpoklad schopnosti učit se a techniky, které k ní vedou obecně a v úpravě pro malé děti aj.

B. Sebezkušenostní. V této části semináře si mohou posluchači vyzkoušet praktické prožití jógového cvičení, zažít účinek relaxace - uvolnění těla i mysli, ásán - pozic i dechového cvičení - pránájámy a jejich vliv na pocit pohody a harmonie, který cvičenci přináší
pravidelné cvičení aj.

C. Praktická část. Ukázka využití pomůcek pro cvičení s dětmi - obrázky, hračky, meditační polštářky. Praktické procvičení několika souborů cvičebních lekcí pro malé děti doplněných návodnými říkačkami aj.


47. Textil trochu jinak - PhDr. Jana Skarlantová

Práce s textilem, možnosti jeho tvůrčího využití i různé způsoby jeho výtvarného dekorování. Ukázky výtvarných technik pro děti a mládež různých věkových
skupin, využití těchto technik pro práci s textiliemi ve školní i zájmové výtvarné tvorbě. Historie i současnost textilní tvorby - její význam pro kulturu minulosti i současnosti.

Dekorování textilu pomocí nanášení barvy - různé typy dekoru vzniklého potiskováním, volnou malbou, malbou přes šablonu.

Účastnice si samy vyzkouší některé výtvarné techniky v rámci časových možností semináře. Seznámí se s názorným výkladem, který by měl sloužit jako inspirace pro práci ve škole i ve volnočasových aktivitách.


48. Užitá tvorba ve škole i za školou - PhDr. Jana Skarlantová

Obsahem semináře je v úvodu ukázat aktivní využití užité tvorby ve školní i volnočasové výtvarné aktivitě. Účastnice semináře se na základě vlastní výtvarné práce z lehce dostupných materiálů a s méně známými materiály a výtvarnými technikami seznámí s tvorbou užitných předmětů dárkového charakteru. Seminář
s názorným výkladem a může sloužit jako inspirace pro práci ve škole i ve volnočasových aktivitách.


49. Hudebně pohybová výchova - inspirace pro čtyři roční období - MgA. Helena Peerová

Cílem semináře je předložit učitelkám nové podněty a nápady pro hudebně pohybovou výchovu. Nabídnout rozsáhlou zásobu hotových etud, her a tanců, které mohou okamžitě zařadit do výuky podle ročního období. Seznámit je s různými možnostmi a metodami zpracování a využití písniček, říkadel a her.


51. Country tance tradiční i novodobé pro potřebu MŠ a ZŠ - MgA. Helena Peerová

Nabídka rozsáhlé zásoby hotových her, které mohou okamžitě zařadit do výuky. Cílem je seznámit učitele nejen s metodikou nácviku základních kroků, figur a choreografií country tanců, ale i rozvíjení hudebně pohybového cítění, koordinace a dětské tvořivosti


52. Jak učinit výuku dějepisu přitažlivou-PhDr. Květoslava Hnízdová, CSc.  

Seminář je koncipován jako zamyšlení nad obsahem výuky dějepisu a nad metodickými postupy v hodinách ve 4. - 9. třídě ZŠ.

1)    Důraz na hledání souvislostí mezi historickými jevy a životem konkrétních lidí. Naznačení metod, jak přiblížit historickou skutečnost současnému vnímání.

2)     Náměty na zvýšení přitažlivosti výuky dějepisu: využívání obrazového materiálu a trojrozměrných předmětů možnost využití prezentací ve výuce využití exkurzí náměty na individuální zapojování žáků do výuky.


55. Dobrý vstup do základní školy- PhDr. Simona Hoskovcová, Ph D.

Cílem je představit učitelkám mateřských škol a učitelkám prvních tříd základní školy nejčastější potíže, se kterými se děti potýkají při přechodu do první třídy ZŠ. Budou představeny aktivity a postupy, jak připravit děti před nástupem do MŠ a jak naložit s adaptačními potížemi v první třídě.


57. Neverbální komunikace v práci pedagoga - PhDr. Kateřina Fořtová

Cílem je seznámit učitele s praktickými dovednostmi, které mimo jiné umožní působit autenticky a získat přirozený respekt a lépe rozumět žákům a naučit se číst významné signály nonverbální komunikace. Učitelé se seznámí s neverbálními metodami, pochopí soulad verbální a neverbální komunikace a získají tak větší jistotu ve své pedagogické činnosti.


58. Adaptace učebních materiálů- Mgr. Miloslava Kubová

Učební materiály jsou jedinečným prostředkem k podpoře učení. Dobrá pomůcka může posloužit k více pedagogickým cílům. Seminář nabídne významné alternativní metodické postupy základních matematických a češtinářských dovedností. I moderní učebnice obsahují jen omezený výběr postupů, kterými se vždy nemusí u žáků dosáhnout předpokládaných výsledků. Existují však i další výukové možností, jimiž je možno doplnit výuku, aby se děti dobře naučily stěžejní učivo.


59. Proměny mimoevropských civilizací - PhDr. Květoslava Hnízdová, CSc.  

Cílem semináře je, aby informace předkládané v rámci semináře směřovaly k porozumění složitých vztahů mezi jednotlivými civilizacemi v minulosti a k využití těchto poznatků při pochopení složitých jevů v současnosti. Žáci mají problémy s propojováním získávaných výukových informací a často neumějí odpovědět na to, jaké jsou historické kořeny některých složitých jevů v současném mezinárodním dění. Součástí semináře bude i rozbor metodických přístupů, které by měly zvýšit přitažlivost probírané látky a její využití v aktualizaci současného dění.


60.
Specifické poruchy učení jako celoživotní zátěž
- Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Stručná charakteristika SPU, změna pohledu v průběhu více než půl století. Projevy poruch v oblasti vzdělávání, v psychice žáků a studentů, v sociálních kontaktech.

Obecné přístupy k jedincům, kteří trpí SPU. Možnosti podpory žáka v běžné hodině, rozvíjení sociálních vazeb, psychika žáků se SPU (sebehodnocení). Hodnocení a klasifikace.

Právní normy, které tvoří rámec péče o jedince se SPU.  Účastníci se seznámí s pomůckami, kterých je v současné době nepřeberné množství,
s webovými stránkami, kde mohou nalézt podněty pro práci, s literaturou.

Vzdělávání žáků se SPU na ZŠ, základní přístupy v běžných hodinách. Projevy SPU v běžném životě, obtíže v zaměstnání (aktuální obtížemi žáků ZŠ - kam vyústí v pozdějším věku. Psychika, sociální vztahy.

Cílem semináře je, aby účastníci pochopili specifické obtíže žáků a studentů se SPU ve výuce i v běžném
životě. Seznámit je s prvními projevy v předškolním věku, které nabývají na závažnosti na ZŠ a přetrvávají po celý život.

Seminář lze využít pro školní kolektivy v rámci DVPP.


61. Evaluace v mateřské škole - Mgr. Zuzana Bečvářová

Interaktivní seminář je věnován problematice evaluace práce pedagogů MŠ. Hlavní náplní je tvorba kritérií, která slouží k vyhodnocování pedagogické činnosti v mateřské škole. Bude představen systém praktických možností směřující k vyhodnocování cílů vzdělávání, podmínek a jejich vzájemné provázanosti, procesů a výstupů předškolního vzdělávání.

Součástí semináře budou užívané techniky a metody získávání a vyhodnocování informací uvnitř školy, stejně jako možnosti získávání informací z vnějších zdrojů.

Účastníkům budou nabídnuty příklady z praxe mateřských škol a prostor bude věnován i diskuzi.

Předškolní pedagogové získají vhled do některých užívaných technik evaluace, do tvorby kritérií a jejich využití při vyhodnocování pedagogického procesu. Diskuzí, rozborem ukázek z praxe a dalších příkladů se zorientují a zdokonalí v problematice evaluace v mateřské škole.


62. Řízení mateřské školy v kostce - Mgr. Zuzana Bečvářová

Základní manažerské kompetence - plánování, organizování, vedení lidí, kontrola, druhy  plánů. Personalistika - výběr a vedení lidí.

Řízení organizace - organizační struktura školy, školní řád, provozní řády, pracovní řád, další vnitřní řády a interní předpisy.

Systém řízení kvality - týmové řízení, individuální řízení, management kontroly, externí zprávy.
Kritéria úspěšné školy.

Autoevaluace školy - plán, proces, evaluační metody a nástroje, závěrečná zpráva. Řízení změny - objektivní podmínky, subjektivní podmínky, fáze změny. Školní vzdělávací programy - zkušenosti.

Součástí semináře je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.

Účastníci programu získají základní manažerské kompetence v oblasti řízení mateřských škol. Budou schopni objasnit systém řízení školy, základní právní předpisy, organizaci a vedení lidí a tyto poznatky následně aplikovat do své praxe Získají aktuální informace v souvislosti se změnami v procesu kurikulární reformy.


63.
Chování a činnost pedagoga v tísňových situacích a etické problémy v oblasti BOZ - Jan Průša   
     
V poslední době se jeví jako velice potřebné zařazovat do vzdělávacích programů pedagogů oblast, která se zabývá jejich chováním a činnostmi v tísňových situacích. Zároveň s tím často souvisí i etické problémy pedagogů v právní oblasti a BOZ. Tísňové a mezní situace při různých běžných činnostech  
Možné druhy zabezpečení škol - výhody a nevýhody jednotlivých způsobů (elektronické, fyzický dohled a ostraha objektu, mechanické zabezpečení atd.).

Identifikace návštěvníků dané školy aj.


64. Jak připravit děti (žáky) na mimořádné situace - Jan Průša  

Nebezpečí mimořádných situací tkví v tom, že nelze vždy odhadnout, kdy nastanou. Jsou však i takové, na které můžeme děti ale i pedagogy připravit. Pedagog by měl být schopen nabídnout žákům jednotlivých věkových kategorií způsob řešení ale především způsob preventivního chování. Seminář je koncipován tak, že
všichni přihlášení účastníci budou proškoleni pro "svůj" typ školy, ale získají i přehled o ostatních věkových kategoriích. Seminář navazuje na Pokyn
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (čj. 12050/03-22
ze dne 4. března 2003).

Obsahem semináře bude i jak připravit "Minikurz" pro jednotlivé věkové kategorie.


65. Příprava tanečního vystoupení pro školní akademii - MgA. Helena Peerová

Vzdělávací program má usnadnit a inspirovat učitelky z MŠ a z I. st ZŠ i vychovatelky ŠD k úspěšnému vytvoření a nácviku pohybové taneční skladby na vystoupení při různých příležitostech. Seminář se skládá z teoretické a praktické části a přináší teorii pohybové skladby, práci s hudbou, pohybovým motivem, půdorysnou choreografií. Součástí bude i rozbor několika tanečních a pohybových skladeb a praktické rady k tvorbě kostýmů.

Teoretická
část:
Teorie tvorby pohybové skladby, rozdělení skladeb, základní principy tvorby pohybové skladby, cíle pohybové skladby, Videoprojekce - ukázky pohybových skladeb a jejich rozbor, Písemný záznam skladby

Praktická
část:
Práce s hudbou. Nácvik různých pohybových motivů a variací a práce s nimi. Ukázka a nácvik celé krátké choreografie pro děti předškolního nebo školního věku. (Místo konání TJ Michle).

 

 66. Začínající učitel a jeho další profesní rozvoj - ing. I. Meisnerová, PhDr. A. Mezera, PhDr. S. Hoskovcová, Ph.D., J. Průša

Obsahem vzdělávacího programu je otevřít témata, která mohou ovlivňovat úspěšnost práce začínajícího učitele. Vzdělávací program je tvořen 4 moduly, každý modul má časovou dotaci 3 hodiny.

1. modul - Děti a žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí (I. Meisnerová) (5. 10 dopoledne)

1) Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

2) Specifika práce se žáky se sociokulturně znevýhodněného prostředí

2. modul - Pedagogika předškolního a školního věku
(A. Mezera) (5. 10. odpoledne)

Formy a metody podpory dítěte a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Principy integrace / inkluze a možnosti vzdělávání dětí a žáků se SVP

3. modul - Práce s rodiči (S. Hoskovcová) 13.10. dopoledne

4. modul - Postupy k zajištění bezpečnosti dětí (J. Průša) (3 hod.) 13. 10. odpoledne

Odpovědnost a ochrana učitelů a pedagogů, praktické postupy a možnosti při zajišťování bezpečnosti dětí (žáků, studentů). Druhy tísňových situací a jak je řešit. Specifika úrazů dětí (žáků, studentů), dle věku, prostředí a činnosti.


67.Začínající a nekvalifikované učitelky v MŠ, cesta k rozvojiprofesních kompetencí - Mgr. Anežka Kejřová

Smyslem vzdělávacího programu je přiblížit začínajícím popř. nekvalifikovaným učitelkám v mateřských školách možnosti postupného pedagogického růstu a naznačit cesty dalšího rozvoje profesních kompetencí, formy spolupráce s vedením školy aj.  

Seminář má čtyři části: I. část - Osobnost učitelky MŠ, II. část - Podpora práce učitelky, III. část - specifické nároky profese, IV. část - rozvoj pracovních kompetencí.